چرا به روحانی بی اعتمادیم!
از پیش از انتخابات 92بی اعتمادی ما شروع شد .زمانی که جناب حسن اقا با دادن وعده های عجیب سعی در جمع اوری رای داشتند .وعده ی کاهش تورم در صد روز ،پایان دادن به مذاکرات هسته ای و رفع تحریم ها و...
تو همون ماه های اولیه شعار انتقاد پذیری ایشون گوش عالم و ادم رو پر کرد در صورتی که با منتقدین کلماتی همچون بی سواد و بی شناسنامه و بی سواد و...پذیرایی کردن
گذشت و گذشت و گذشت 
رسیدیم به توافقنامه لوزان  اولش با تبریک گفتن ها شروع شد و آخرش با اتفاق خاصی نیفتاده 
رهبری فرمودن فکت شیت ابتدا با پاس کاری و انتها با گفتن جمله ی معروف جناب روحانی«بعضی ها حافظش ضعیفه و مدام دنبال فکن شیت هستن در صورتی که ما قبل از همه فکت شیت رو ارایه کردیم»

با وجود این همه دروغ چطور اعتماد کنیم؟؟؟؟؟؟

                                  سرهنگ
                         27اردیبهشت 94